top of page
logo2021.png

מלון דירות

ניהול הקמת מלון דירות לכפר המכביה. בניית מלון דירות ברמת 5 כוכבים.  

העבודות כוללות הטיית תשתיות קיימות, שיפוץ המלון הקיים ובניית
מלון דירות חדש. 
עבור חברת אלייד. 

שטח: כ- 12,000 מ״רמיקום: מתחם כפר המכביה, רמת גןהושלם ב- 2008
bottom of page