top of page
logo2021.png
שפר ניב - נפתלי יבלון

שני מבנים עיליים לשימור עבור מגורים ומסחר עם גרעין וכניסה משותפים. נעשה במסגרת תמ״א 8/1.

הביצוע בהשהייה מסיבות תקציב.

שפר

שטח:  כ-3,400 מ״ר

מיקום: שפר 20-22, תל אביב

טרם הושלם

bottom of page